Waarom heeft God seks bedacht?

Gepubliceerd op 20 september 2021 om 09:00

Waarom heeft God seks bedacht?

Waarom heeft God seks bedacht? Iets wat zo gecompliceerd is, waarmee we een ander of onszelf veel schade kunnen berokkenen en wat, als je er lang over nadenkt, ergens ook wel een beetje apart is. Maar ook iets waar we zo van kunnen genieten, wat ervoor zorgt dat we kinderen kunnen krijgen en wat heel intiem en liefdevol kan zijn.

Vooropgesteld: er staat nergens een hoofdstuk in de Bijbel waar precies wordt uitgelegd waarom God seks heeft bedacht. Maar als je de verhalen, geboden, liederen en brieven goed leest, valt er tussen de regels door wel heel veel te ontdekken.

Heeft God seks bedacht?

Jazeker! De Bijbel begint met het verhaal dat God de hemel en aarde maakte en alles wat daarop leefde. Ook de mensen. En nadat Hij Adam en Eva gemaakt heeft, zegt Hij: 'Wees vruchtbaar en word talrijk' (Gen. 1:28). oftewel: krijg kinderen en bevolk de aarde. Er is voor de mens maar één manier waarop hij kinderen kan krijgen en dat is door middel van seksuele omgang (omwille van het onderwerp neem ik alle ingewikkeldheden rondom seksualiteit en ongewenste kinderloosheid even niet mee in deze blog). God had ook kunnen bedenken dat er automatisch mensen zouden ontstaan uit stof, zoals Hij Adam schiep vanuit stof (Gen. 2:7). Of dat er vanzelf mensen uit de ribben van andere mensen zouden groeien, zoals Hij Eva maakte uit de rib van Adam (Gen. 2:21). Of desnoods dat mensen zichzelf zouden kunnen opsplitsen in extra mensen. In plaats daarvan koos Hij voor het prachtige proces van seks en zwangerschap.

Maar waarom? Waarom zo kwetsbaar, bloot en soms ook ingewikkeld? Wanneer ik de Bijbel lees kan ik een aantal redenen vinden waarom God seks heeft bedacht.

Zeven redenen waarom God seks heeft bedacht

  1. Voortplanting

Open deur natuurlijk. Maar God had voortplanting niet aan seks hoeven te verbinden. Toch koos Hij daar wel voor. En ik denk dat dat alles te maken heeft met liefde en veiligheid. Wat is er mooier dan dat een kind binnen een liefdevolle, speelse, veilige en passievolle relatie verwekt wordt? Dat het een vader en een moeder krijgt die van elkaar houden, trouw zijn aan elkaar en voor elkaar zorgen? Als een kind verwekt zou worden zonder dat daar seks aan te pas kwam, dan zou het kind zomaar lukraak ergens op de wereld ontstaan, zonder dat er voor hem of haar gezorgd wordt, zonder dat het zich in een veilige situatie bevindt waar het rustig op kan groeien. Wie zou er verantwoordelijkheid nemen voor het kind als het zomaar zou ontstaan? God heeft seks zo bedoeld dat het een veilige en intieme setting vormt van waaruit het gezinsleven kan ontstaan en op kan bloeien. Daarnaast versterkt de geboorte van een kind ook de relatie tussen man en vrouw. Een kind verbindt de ouders voor de rest van hun leven op een bijzondere manier aan elkaar, omdat zij de eigenschappen van zowel zichzelf als van hun partner terug zien in hun kind.

  1. Als verbinding tussen man en vrouw

Seks vormt een soort onzichtbare lijm tussen man en vrouw. Al in Genesis 2 zegt God dat mensen die met elkaar naar bed gaan niet langer als twee personen gezien moeten worden, maar als een eenheid (Gen. 2:24). Veel later haalt Jezus deze tekst ook aan als Hij in een discussie over echtscheiding belandt met de Farizeeën. Wanneer Hij het over een echtpaar heeft, zegt Hij: '...en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees' (Mark. 10:7). Het ouderwetse woordgebruik 'die twee zullen tot één vlees zijn' kun je gerust vertalen met 'die twee zullen seks hebben'. Het mooie is dat in Genesis de zin '...en die twee zullen tot één vlees zijn' volgt op de zin 'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten...'. Hier spreekt een prachtig proces uit: de man kiest er bewust voor om dat wat hij kende achter zich te laten en zich te verbinden aan zijn vrouw vóór hij met haar naar bed gaat. Daar spreekt een hele duidelijke en voor iedereen zichtbare keuze uit, maar ook een stuk liefde en veiligheid, want de man hecht zich aan de vrouw. Zie het als twee stukken papier met een verschillende kleur. Wanneer je die op elkaar plakt, lijkt het alsof je weer één papier hebt, maar dan met twee verschillende kleuren. Je gaat dus niet in elkaar op, maar je vult elkaar aan, zodat er iets bijzonders en unieks ontstaat wat je in je eentje of als twee losse personen nooit had kunnen bereiken.

Hiermee wil ik niet zeggen dat je met elkaar getrouwd bent als je samen het bed hebt gedeeld. Je bent alleen getrouwd als je dat in het openbaar aan elkaar belooft. Wat ik wel wil zeggen is dat seks ook buiten het huwelijk een onzichtbare lijm vormt tussen jou en de persoon met wie je het bed hebt gedeeld. Dat betekent ook dat je daar last van kunt hebben. Het is goed om deze ongezonde seksuele relaties in gebed bij God te brengen.

  1. Voor ons plezier

Ooit het boek Hooglied gelezen? Hooglied is een lied dat door Salomo geschreven werd. Salomo was een koning in de tijd van de Bijbel. Salomo geeft wat liefde betreft een bar slecht voorbeeld met zijn 1000 (!) vrouwen en bijvrouwen, maar je kunt er wel vanuit gaan dat hij de nodige nachtelijke avonturen heeft beleefd. In Hooglied beschrijft hij de liefde tussen hem en zijn bruid. En hoewel het taalgebruik in onze cultuur hier en daar wat eigenaardig of misschien zelfs als een belediging overkomt ('Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen', 'Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden', 'Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen', 'Uw neus is als de toren van de Libanon'. Uhhhh...wat?! (Hoogl. 4:2, 5:13, 6:7, 7:4)) is er geen woord Spaans aan. Uit alles blijkt dat het in dit lied om seks draait en het mooie is: het plezier en de passie spatten er vanaf! Prachtig toch? God heeft ons seksualiteit gegeven om van te genieten en er plezier in te hebben.

  1. Het vertelt ons iets over God

Omdat het boek Hooglied zulke duidelijke seksuele taal spreekt, vonden kerkleiders door de eeuwen heen het maar een ingewikkeld boek. Daarom kozen zij ervoor om er vooral de geestelijke les in te zien dat het boek Hooglied draait om de relatie tussen God en Zijn volk. Ik kan het niet beter verwoorden dan de theoloog Almatine Leene al heeft gedaan, dus ik citeer haar hier graag: ‘De Bijbel spreekt allereerst positief over seksueel verlangen. Hooglied is daar het beste voorbeeld van. In het licht van de kerkgeschiedenis is het niet verbazingwekkend dat deze teksten vaak zijn vergeestelijkt alsof het in Hooglied alleen zou gaan om de relatie tussen God en zijn volk. Maar juist die manier van Bijbellezen wijst ook op een ander belangrijk element van seksualiteit: namelijk dat het iets van God mag vertellen. Ons diepste verlangen vindt zijn hoogtepunt in de eenheid met Christus. Dat verlangen en die verbondenheid wordt door vele mystici dan ook omschreven in seksuele liefdestaal.

  1. Als troost

Deze zal je misschien verbazen. Maar wist je dat er in de Bijbel een verhaal staat waarin een verband wordt gelegd tussen seks en troost? Izak ('Isaak' in andere vertalingen) ontmoet zijn vrouw Rebekka vlak na het overlijden van zijn moeder Sara. En vervolgens staat er: 'Toen bracht Izak haar (Rebekka) in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Izak troost na de dood van zijn moeder' (Gen. 24:67). Izak vindt troost in het vrijen met en liefhebben van zijn vrouw. Regelmatig hoor ik dat mensen na een verdrietige gebeurtenis troost zoeken in seks en dat ze zich daarvoor schamen. Maar dat hoeft helemaal niet! Seks kan binnen de veiligheid van het huwelijk een prachtig middel zijn om de ander gerust te stellen, te koesteren, lief te hebben, te troosten en veiligheid te bieden en zelf ook die troost te krijgen in een periode die heel moeilijk en verdrietig is.

  1. Om tot in je kern gezien en gekend te worden

In een oude Bijbelvertaling wordt de seksuele daad op een aantal plekken nog wel beschreven als 'kennen' of 'bekennen'. Dit woord stamt af van het Hebreeuwse woord 'yāḏa'. Wanneer je op zoek gaat naar andere Bijbelteksten waarin ditzelfde woord voorkomt, zie je dat het woord niet alleen gebruikt wordt om seksuele omgang mee aan te duiden, maar dat het ook gaat om het kennen van iemand of weten van iets op een heel diep niveau. Vaak komt er ook emotie bij kijken, bijvoorbeeld wanneer Jozef, die inmiddels onderkoning is geworden in Egypte, zichzelf 'bekend' maakt aan zijn broers (Gen. 45:1; 'Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte (yāḏa)') of wanneer koning Saul ontdekt dat de Heer aan Davids kant staat en niet langer aan die van hem (1 Sam. 18:28; 'Saul zag en merkte (yāḏa) dat de Here met David was'). Beide verzen worden gevolgd door een vers waar veel emotie uit spreekt. Seks heeft dus alles te maken met een heel diep kennen van en gekend worden door de ander, met alle emoties die daarbij komen kijken.

  1. Als een geschenk voor je partner

In 1 Korintiërs 7 gaat het over de vraag of het nu wel of niet verstandig is om te trouwen en seks te hebben. Hoewel de setting van 1 Korintiërs 7:1-9 wat negatief over kan komen, kun je hem ook heel positief lezen. In vers 4 staat dat de vrouw niet de beschikking over haar eigen lichaam heeft, maar de man. En dat de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam heeft, maar de vrouw. Als je die zinnen positief leest, betekent dat dus dat je jouw lichaam mag zien als een geschenk voor je partner! Iets wat je hem of haar aan mag bieden om van te genieten. Uit vers 5 blijkt vervolgens dat het hebben van seksuele omgang zó bijzonder is dat je ook niet zomaar eenzijdig mag besluiten om er maar tijdelijk mee te stoppen of er geen zin meer in te hebben. Dat moet echt een besluit van jullie samen zijn en met een goede reden.

De zondeval

Ik geloof dus dat God seksualiteit bedoeld heeft als een prachtig geschenk aan de mensheid. Een geschenk wat je aan je huwelijkspartner aan mag bieden, waar je van mag genieten, wat jullie samenbindt, wat je het gevoel kan geven dat je tot in het diepst van je wezen gekend en gezien wordt, wat gevierd mag worden, troost kan bieden en zelfs prachtige kinderen voort kan brengen. Het kan een geweldige krachtbron zijn...maar sinds de zondeval kan het, wanneer het verkeerd gebruikt wordt, helaas ook een bron van vernietiging zijn. God heeft ons de grenzen van het huwelijk gegeven, zodat we zouden kunnen genieten van onze seksualiteit op een manier die zo veilig mogelijk is. Maar zelfs binnen die grenzen is het nog mogelijk dat er pijn en ellende ontstaat. In de afgelopen jaren heb ik de nodige verdrietige verhalen gehoord over welke verwrongen vormen seksualiteit aan kan nemen...ook binnen een huwelijk. Omdat mensen al beschadigende ervaringen hadden opgedaan voor het huwelijk, vanwege onuitgesproken en torenhoge verwachtingen, vanwege tegenvallende vrijpartijen, vanwege overschreden grenzen, vanwege zoveel dingen...

Omdat God seksualiteit als zo'n prachtig cadeau bedoeld heeft, is de tegenstander er ook alles aan gelegen om dat geschenk kapot te maken. God wil dat wij genieten van alles wat Hij ons geeft. De tegenstander wil alles vernietigen wat God ons wil geven óf er (zoals in onze maatschappij veel gebeurt) een alternatieve god van maken, die Gods plaats inneemt. En dat kan me verdrietig maken. Dat is ook de voornaamste reden waarom ik over seksualiteit ben gaan bloggen.

Betrek God bij je seksualiteit

Voor de meeste mensen is het nogal choquerend als ik hen vraag of ze God ook bij hun seksleven betrekken. Maar God wil betrokken zijn bij alle aspecten van ons leven en daar maakt onze seksualiteit, of je nu getrouwd of alleenstaand bent, deel van uit. Hij heeft seksualiteit bedacht, Hij weet ook waar we mee worstelen, Hij kent onze partner beter dan we onszelf kennen en Hij kan genezing brengen in onze gebrokenheid. Betrek God dus bij je seksualiteit als je worstelt met het single zijn. Betrek Hem bij jullie seksualiteit door jullie seksleven ook in gebed te brengen. Dank God wanneer jullie een fijne tijd hebben gehad samen. Ik weet het, het klinkt raar en awkward, maar waarom niet?

Misschien een leuke uitdaging voor jullie volgende date night om over deze blog te praten, over welke van de bovengenoemde redenen van seksualiteit jij herkent en welke ook niet. Hoe is dat voor jouw partner? En wellicht is het mooi om dan vervolgens samen te bidden voor jullie seksuele relatie. Om God te vragen of Hij Zijn plan met seksualiteit aan jullie wil laten zien, of Hij genezing wil brengen daar waar dat nodig is, of Hij ongezonde seksuele banden wil verbreken en of Hij jullie seksuele relatie wil zegenen, zodat het de veilige en liefdevolle omgeving zal zijn zoals Hij dat bedoeld heeft.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.